SERVIS KOŠIĆ d.o.o. | KÄRCHER CENTER

Povratak na novosti

Pravilnik nagradne igre

Objavljeno, 5.11.2020.

Pravilnik nagradne igre

“KOD KOŠIĆA 200 KUNA IZDVOJI I PROFESIONALNE NAGRADE OSVOJI!”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Servis Košić, d.o.o. Bjelovarska , Križevci, OIB 49900173834, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„KOD KOŠIĆA 200 KUNA IZDVOJI I PROFESIONALNE NAGRADE OSVOJI!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Servis Košić d.o.o., Bjelovarska ulica 7, Križevci, OIB 49900173834.

Članak 2. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje Karcher uređaja.

Članak 3. Vrijeme trajanja nagradne igre

Nagradna igra se provodi od ponedjeljka, 16. studenog 2020. do 16. prosinca 2020.

Članak 4. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od tri nagrade:

 1. Karcher visokotlačni perač HD 4/11 C BP PACK čija vrijednost iznosi 9.990,00 (devettisućadevetstodevedeset) kuna sa PDV-om.
 2. Karcher baterijska kosilica LM 530/36 BP PACK čija vrijednost iznosi 8.950,00 (osamtisućadevetstopedeset) kuna sa PDV-om.
 3. Karcher usisavač NT 22/1 AP BP PACK L čija vrijednost iznosi 4.490,00 (četiritisućečetiristodevedeset) kuna sa PDV-om.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.430,00 kuna sa PDV-om. (dvadesettritisućečetiristotrideset kuna). Priređivač nagradne igre se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri „KOD KOŠIĆA 200 KUNA IZDVOJI I PROFESIONALNE NAGRADE OSVOJI!“ potrebno je za vrijeme koje je propisano člankom 3. ove nagradne igre, u poslovnicama Servisa Košić d.o.o. u Križevcima (Bjelovarska ulica 7), Zagrebu (Slavonska avenija 71), Zadru (Murvica IK2) i Splitu (Stobrečka 10) ispuniti kupon za nagradnu igru i ubaciti ga u kutiju za nagradne igre koja će se nalaziti na istaknutom mjestu.

Pravo na dobivanje i ispunjavanje kupona ostvaruje se kupovinom proizvoda u maloprodajnoj vrijednosti od najmanje 200,00 (dvjesto) kuna sa uključenim PDV-om.

Kupon za nagradnu igre mora sadržavati:

 1. Ime i prezime kupca
 2. Adresa kupca
 3. Telefonski broj kupca
 4. E-mail adresa kupca
 5. Potpis kupca
 6. Datum
 7. Broj računa
 8. Potpis trgovca

Svaka fizička osoba (u nastavku kupac) koja ostvari kupovinu s propisanim iznosom mora biti obaviještena o nagradnoj igri od strane trgovca. Trgovac izdaje kupon samo ako to kupac zatraži. Kupac može zatražiti kupon isključivo neposredno nakon ostvarene kupovine. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s kuponom koji sadrži različit broj računa. Svaki pojedinačni kupon može biti iskorišten samo jedanput. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Nakon završetka propisanog roka za nagradnu igru, kutije iz svih navedenih poslovnica bit će prebačeni na adresu Priređivača. Kutije će potom biti otvorene i svi kuponi će se prebaciti u novu kutiju kako bi svi sudionici imali jednaku mogućnost dobivanja nagrade.

Članak 6. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo fizičke osobe koja zadovoljavaju uvjete iz članka 5. koji propisuju način sudjelovanja u nagradnoj igri. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Servisa Košić d.o.o, kao niti članovi njihove uže obitelji. Također, ne mogu sudjelovati niti pravne osobe.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se 19. prosinca 2020. u KTC Restoranu „Klara“ uz prisustvo tročlane komisije. KTC Restoran „Klara“ se nalazi na adresi Ulica Nikole Tesle 18, 48260 Križevci. Dobitnici će biti izvučeni ručno iz bubnja.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Komisija za izvlačenje će sastaviti zapisnik o podatcima dobitnika i tijeku izvlačenja nagrada.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 radnih dana od dana izvlačenja na internet stranici karcher-servis-kosic.hr i društvenim mrežama Servisa Košić d.o.o.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, niti za drugi uređaj ili uslugu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi te načinu preuzimanja putem pisma, e-maila i telefona. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Servis Košić d.o.o. će dobitnicima predati nagrade uz primopredajni zapisnik za sve nagrade vrijednije od 5.000,00 kuna.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici karcher-servis-kosic.hr i društvenim mrežama Servisa Košić d.o.o. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici karcher-servis-kosic.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionici nagradne igre ispunjavanjem kupona pristaju na davanje osobnih podataka (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Bjelovaru.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/478

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

U Križevcima, 10. studeni 2020.

Servis Košić d.o.o.

Odgovorna osoba

Tomislav Košić